logo
oblecenie
nahradne plnenie
ciara
O nas Sortiment Registrovaný sociálny podnik Sortiment Sortiment Sortiment

Registrovaný sociálny podnik

Registrovaný sociálny podnik, druh integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Pozitívny sociálny vplyv sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, akintegračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času.

Spoločenský dopad vytvoreného sociálneho podniku Činnosťou nášho podniku znížili sme výšku nezamestnanosti v našom okrese Sobrance, zvýšili sme životnú úroveň zamestnancov so zdravotným postihnutím aj dlhodobo nezamestnaných a ich rodín. Zamestnaním si zlepšili životnú úroveň a obnovili alebo získali správne pracovné návyky. Spoločenský dopad sa dá merať počtom zamestnaných zraniteľných a znevýhodnených osôb.
Výročná správa za rok 2021
ciara
DOZA, výrobné družstvo,
073 01 Sobrance