logo
ciara2
ciara2
Nezisková organizácia DOSOS zriadila domov sociálnych služieb pre zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb zameraných na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre občanov so zdravotným postihnutím.

DSS Dosos poskytuje sociálnu službu ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

V DSS DOSOS sa poskytuje:
-Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
-sociálne poradenstvo
-sociálna rehabilitácia

V DSS DOSOS sa zabezpečuje -rozvoj pracovných zručností: -ergoterapia
-záujmová činnosť: -arteterapia
-muzikoterapia
- biblioterapia
-dramatoterapia
- činnostná terapia
- multisenzorická terapia – Snoezelen
- dopravné ihrisko
- Lesná pedagogika
- besedy
- športové aktivity
- kultúrne podujatia a iné.

Zariadenie Dosos je vybavené multifunkčnou miestnosťou, audiovizuálnou a počítačovou technikou s napojením na interaktívnu tabuľu. Súčasťou vybavenia je ping-pongový stôl, air hokejový stôl, masážne , rehabilitačné, vzdelávacie pomôcky rôzneho druhu.

Budova je zabezpečená prepravnou plošinou na schodisku a bezbariérovou úpravou podlažia.

DSS Dosos prijíma klientov od 16 rokov až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Na financovaní DSS DOSOS sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

ciara2
fotky
ciara
DOSOS, nezisková organizácia,
073 01 Sobrance